Nieuws!

Stages voor verbetering van de zorgcontractering

Ook online stage blijkt goede manier om je te verplaatsen in een ander

Eind november 2020 rondden 28 professionals van gemeenten en zorgaanbieders het stageprogramma “Wisselstage!’ af. Een gezamenlijk programma van The Curious Network en Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. De deelnemers aan Wisselstage! zijn allemaal betrokken bij de zorgcontractering in hun regio. ‘Normaal’ zouden ze bij elkaar stage lopen op de fysieke werkplek, de maatregelen tegen verspreiding van corona brachten ons tot het organiseren van een online stage. En wat blijkt? Stages zijn een goede manier om het wederzijds inzicht tussen organisaties te vergroten en online stage lopen blijkt geen belemmering om dat inzicht te verkrijgen.

Betere zorgcontractering
Vijf jaar na de decentralisaties in het sociaal domein ervaren veel betrokkenen het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning nog steeds als een lastig proces ervaren. Zorgaanbieders en gemeenten moeten de zorg in een regio samen vormgeven, maar kennis van elkaars werkwijzen en diensten ontbreekt vaak. Het wederzijds vertrouwen moet nog groeien. Dit speelt met name tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Om kennis en vertrouwen te krijgen, besloot het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een speciaal stageprogramma aan te bieden. Een stageprogramma waarin zorgaanbieders stage lopen bij gemeenten en omgekeerd. Marieke Verhorst, projectleider bij het programma Inkoop en Aanbesteden: ‘Door stage te lopen, begrijp je de keuzes die organisaties maken en hoe het besluitvormingsproces is georganiseerd. Ook leer je elkaars taal spreken, je te verplaatsen in het denken en handelen van de ander en je krijgt beter inzicht in de belangen van de gemeente of de zorgaanbieder.’

Corona
In november 2020 was het zover en liepen professionals van zorgaanbieders in de dezelfde week vier dagen stage bij de deelnemers van gemeenten. In de week daarna waren de rollen omgedraaid en ontvingen de professionals van de gemeenten de deelnemers van de zorgaanbieders. Voor en na afloop van de stage volgden alle deelnemers bovendien een begeleidend trainingsprogramma met online-groepsmeetings en extra opdrachten. De maatregelen tegen de verspreiding van corona zorgden ervoor dat het oorspronkelijke idee om de stages ‘live’ op de werkplek te laten plaatsvinden niet kon. De stages moesten daarom online plaatsvinden, waarbij deelnemers van tevoren onderling de inhoud van het stageprogramma met elkaar afstemden.;

Opbrengsten
Nu het programma is afgerond, wordt ook duidelijk wat het programma heeft opgeleverd. Deelnemers hebben vrijwel allemaal hun beeld van de ‘andere kant’ aangepast of tenminste genuanceerd. Over en weer zijn er tips voor elkaar om de samenwerking in de eigen regio beter te laten verlopen. Niet in de laatste plaats hebben alle deelnemers aangegeven in de toekomst open te staan voor sparring en bereid te zijn mee te denken over vragen van andere deelnemers. Daarmee is een potentieel netwerk ontstaan waarvan deelnemers en hun organisaties nog lang de vruchten kunnen plukken. In de komende weken zal op inkoopsociaaldomein.nl de website van het programma Inkoop en aanbesteden Sociaal Domein, de opbrengsten van het programma ook inhoudelijk gedeeld worden.

Herwaardering van stage
Het begeleiden van een stageprogramma was nieuw voor The Curious Network. Robin van Barneveld die Wisselstage! begeleidde:‘Het verbinden van verschillende werelden is een belangrijk kenmerk van onze leerprogramma’s, maar naar onze overtuiging moeten leren en presteren altijd samen gaan. Bij stages ligt de nadruk juist op ‘meekijken’ in plaats van ‘meedoen’. Om die reden stonden we wat sceptisch tegenover stages als leervorm. Het project Wisselstage! was voor ons in die zin een experiment.‘ Het Programma Inkoop en aanbesteden Sociaal Domein wilde het wederzijds inzicht tussen gemeenten en zorgaanbieders vergroten. Persoonlijke ontwikkeling van deelnemers was geen doel. Van Barneveld: ‘Dat was voor ons een belangrijke overweging om met de stages aan de slag te gaan. We hebben ons daarbij de vraag gesteld: hoe haal je uit een korte stage maximaal rendement in termen van leeropbrengst, netwerk en exposure.’

Vijf tips
Wisselstage! heeft laten zien dat stages een waardevol instrument zijn voor organisaties die het wederzijds inzicht willen vergroten. Ook online stages zijn heel goed mogelijk. Van Barneveld: ‘Overweeg je om zelf aan de slag te gaan met stages dan geven we graag nog een aantal tips.’ Dit zijn de belangrijkste lessen:

•Maak de stage onderdeel van een leerprogramma met andere deelnemers;
•Maak het delen van stage-ervaringen onderdeel van het programma; 
•Zorg dat deelnemers vóór hun stage goed nadenken over de gewenste opbrengsten van hun stage;
•Stel als spelregel dat deelnemers bij elkaar stage lopen: zo is vraag en aanbod in evenwicht. Matching vindt plaats op basis van voorkeuren die deelnemers opgeven;
•De inhoud van de stage stemmen deelnemers onderling af.

Interessant