Nieuws!

Stage bij de Politie: ‘Ik leerde ook dat het belangrijk is om altijd melding te doen van grensoverschrijdend gedrag.'

In juni 2020 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen’ over de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarin werden aanbevelingen gedaan, zoals het op wijkniveau versterken van de netwerksamenwerking en het vergroten van de informatiedeling. De aanbevelingen maakten dat een aantal betrokken organisaties de krachten bundelden en samenwerken aan verbetering met een gefaseerd Actieprogramma.

Ga mee op Wisselstage!
Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Deze keer liepen professionals van maar liefst 25 verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was vooral om van elkaars organisatie en van elkaar te leren. Danielle de Roo, jeugdzorgmedewerker bij de William Schrikker Groep en schoolmaatschappelijk werker Hilde ter Meulen van het Albeda Collega deden een stage bij de Politie Rotterdam.

Eerder samenwerking vinden
Hilde: ‘Mijn beeld vooraf van de politie was: een grote organisatie met zeer veel taken richting burgers. Ik werk als schoolmaatschappelijk werker. Mijn doel is dan ook om studenten na mijn stage duidelijkere informatie te kunnen geven over veiligheidsvraagstukken als stalking en huiselijk geweld. Maar ook om informatie beschikbaar te kunnen maken voor docenten. Zodat zij tijdig kunnen signaleren. Huiselijk geweld vindt immers niet alleen achter een 'voordeur' plaats.’
Danielle: ‘De taken van een agent zijn divers. Ik ben benieuwd naar het verloop van een werkdag. Hoe wordt deze ingevuld, wat komt erbij kijken? Ik hoop ook meer inzicht te krijgen in hoe de politie en de gecertificeerde instellingen eerder de samenwerking met elkaar kunnen vinden.’

Wat valt je op bij je stageplek?
Eind mei 2022 was het zover. Hilde en Danielle gingen naar de politie. Wat viel hen op tijdens die stagedagen? Hilde: ‘Op mij maakte een casus indruk die we tijdens de stagedag met de tijdelijke politie-collega’s bespraken. Het betrof een verwarde vrouw met minderjarige kinderen.’
Danielle: ‘Wat mij opviel is dat de politie veel meer op de achtergrond doet voor gezinnen dan zichtbaar is voor de 'gewone' burger. Denk aan de inzet van de juiste hulpverlening.’
Ook Hilde ervoer goed wat het werk van een agent inhoudt: ‘Ik zag dat het belangrijk is dat het eerste contact goed gewogen wordt: wat speelt hier, welke aard heeft het, wat is de vervolgstap? Ik leerde ook dat het belangrijk is om altijd melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Zo kan er een dossier gebouwd kan worden. Echt iets om mee te nemen naar mijn eigen werk. Met deze info kan ik studenten beter adviseren en informeren.’

Meer contact met ketenpartners Huiselijk Geweld
Dat is mooi. Inzichten opdoen tijdens je stage waar je in je eigen werk wat aan hebt. Wat nemen de deelnemers nog meer mee van Wisselstage!?
Hilde: ‘Het belang van melden en een dossier bouwen, houd ik niet voor mezelf. Dat wil ik breeduit binnen het Albeda College delen. Ook denk ik dat ik door mijn stage eenvoudiger contact ga hebben met andere partners in de keten Huiselijk Geweld. Ik ben na mijn stage immers beter op de hoogte van de specialismes van de verschillende organisaties.’ Danielle: ‘De complexiteit van huiselijk geweld is mij door Wisselstage! nog duidelijk geworden. Vooral de rol die de politie hierin speelt. In mijn eigen werk zal ik afstemming gaan zoeken met de doelgroepencoördinatoren van de politie in Zuid-Holland Zuid. Dat is het eerste dat ik na mijn stage ga doen!’
Interviews deelnemers Wisselstage!