Nieuws!

Stage bij Veilig Thuis: ‘Ik wilde graag een compleet plaatje krijgen.

In juni 2020 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen’ over de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarin werden aanbevelingen gedaan, zoals het op wijkniveau versterken van de netwerksamenwerking en het vergroten van de informatiedeling. De aanbevelingen maakten dat een aantal betrokken organisaties de krachten bundelden en samenwerken aan verbetering met een gefaseerd Actieprogramma.

Ga mee op Wisselstage!
Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Deze keer liepen professionals van maar liefst 25 verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was vooral om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Suzanne van Limbeek, senior Gebiedsgebonden Politiezorg bij de eenheid Rotterdam liep stage bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Procesregisseur van Veilig Thuis, David Olvers liep op zijn beurt stage bij de portefeuilleditrecteur Sociaal Domein van de Gemeente Dordrecht.

Wat gebeurt er eigenlijk met een zorgmelding?
Suzanne: ‘Ik koos voor een stage bij Veilig Thuis. Ik wilde graag een compleet plaatje krijgen hoe een casus wordt gewogen als het daar binnenkort. Welke maatstaven hanteert Veilig Thuis, welke route legt een zorgmelding van de politie af? Welke interventies zijn er precies en hoe worden ze verdeeld? Wie gaat wat doen?’ Procesregisseur van Veilig Thuis David Olvers weet het antwoord op die vragen als geen ander. Hij ontving Suzanne als stagiair. Zelf liep hij stage bij de gemeente Dordrecht. David: ‘Ik ging daar stage lopen omdat het mij interessant leek om te zien hoe deze gemeente de zorg organiseert. Waar houden zij rekening mee en wat zijn hun belangen?’

Oekraïense vluchtelingen
Bij Wisselstage! kies je zelf de plek waar je naar toe gaat. Vaak heb je vooraf al een beeld van die organisatie. Tijdens de stage lijkt dat beeld niet altijd te kloppen. Veel wordt rechtgezet bij de eerste ervaring. Hoe was die voor David en Suzanne? David: ‘Dat was een gesprek over Oekraïense vluchtelingen. Ik vond het interessant om te zien hoe snel er geschakeld moet worden bij de gemeente om deze groep mensen op te vangen en de kinderen onderwijs te bieden.’
Suzanne: ‘Tijdens een Overleg bij Veilig Thuis over de casuïstiek werd me veel duidelijk. Ik kreeg meer inzicht hoe Veilig Thuis een politiezorgformulier behandelt, niet alleen binnen hun eigen organisatie maar ook richting de betrokkenen partijen.’
David: ‘Ja, ik herken wel wat Suzanne zegt. Je krijgt door zo’n stage een beter beeld hoe een organisatie opereert. Ik vond het vooral erg interessant om te zien hoe er beslissingen vanuit directieniveau worden genomen ten aanzien van het sociale werkveld.’ 

Niet alles zelf willen doen
Wat neem je mee van zo’n stage? Zijn er nog aanbevelingen voor de stageplek of voor de eigen organisatie? Suzanne: ‘Gebrek aan capaciteit bij de politie maakt dat de samenwerking met andere ketenpartners soms belemmerd wordt. Net als onze neiging om alles zelf te willen doen en bedenken. Gelukkig wordt er door onze afdeling politieprofessie gewerkt aan een betere samenwerking met Veilig Thuis. Dat is alvast een mooie stap in de goede richting.’Interviews deelnemers Wisselstage!